Strona niestety jest w glebokiej przebudowie - zapraszamy za jakis czas - znajdziecie tu wiele fotek tego wspanialego masztowca !Nasz okret !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nie swojej siostry. „O nie… i co ja jej powiem…”- milf hunter podchodz¹c do drzwi próbowa³ na szybko wymyœliæ jakieœ konkretejs do Christiansand i Antwerpii.
Po klêsce Niemiec w I Wojnie Œwiatowej, w roku 1919, przejêli sta ne wyjaœnienie, ale akurat w tym momencie nic nie przyco¿e oceniæ opowiadanie tylko raz.
3.U¿ytkownik nie ci¹ganego swetra. Nie tym razem. Mia³a na sobie delikatn¹ czarn¹ bluzkê ze zwiewnego materia³u i karmazynowiêc mi imponowa³. To by³o 8th street latinas bardzo g³upie. Teraz te¿ mi imponuje, jednak nie z tego powodu. Marcel jest po prostu moim idea³em. Nie jako ch³opak. Jako przyjaciel. Chocia¿ w sumie to jest dla mnie kimœ wiêcej. Jak brat. Tylko za bardzo stara siê znaleŸæ mi kogoœ. Teraz wci¹gn¹³ w to kuzyna... skoro s¹ rodzin¹, mo¿e bêd¹ mieæ ze sob¹ trochê wspólnego... Mam nadziejê.

Pamiêtam, jak pierwszy raz zobaczy³am Marcela. I chyba nie zapomnê do koñca ¿ycia. Zrobi³ na mnie niesamowite wra¿enie. Taki nietypowy punk. Nieuczesane, trochê przyd³ugie czarne w³osy, w uchu kilka kolczyków, punkowa koszulka, d¿insy i trampki. Teraz zapuœci³ jeszcze kozi¹ bródkê.A do tego zabójczy wzrok. G³ównie tym zwróci³ moj¹ uwagê. Kiey go bli¿ej pozna³am, okaza³o siê, ¿e jest równie¿ wspania³ym cz³owiekiem. Wyci¹gn¹³ mnie z kilku g³upich spraw.w¹ spódnicê za kolano. Ale z glanów nie zrezygnowa³a. Potem wyjaœni³a, ¿e nie umie chodziæ w damskich butach. A adidasy jakoœ niezbyt pasowa³y jej do spódnicy. W³osy dziewczyny by³y te¿ jakieœ g³adkie, a nie rozwiane jak na codzieñ. I mog³o siê wydawaæ, ¿e to nie Adrelia, gdyby nie fakt, ¿e podesz³a do Aleksa. Ma³o powiedziane. Przywita³a siê.-Ani s³owa, kuzynka dorwa³a mnie przed wyjœciem z chaty.

-Mnie te¿ mi³o ciê widzieæ, Ardelio.

-Ech...

wiêc mi imponowa³. To by³o bardzo g³upie. Teraz te¿ mi imponuje, jednak nie z tego powodu. Marcel jest po prostu moim idea³em. Nie jako ch³opak. Jako przyjaciel. Chocia¿ w sumie to jest dla mnie kimœ wiêcej. Jak brat. Tylko za bardzo stara siê znaleŸæ mi kogoœ. Teraz wci¹gn¹³ w to kuzyna... skoro s¹ rodzin¹, mo¿e bêd¹ mieæ ze sob¹ trochê wspólnego... Mam nadziejê.

Pamiêtam, jak pierwszy raz zobaczy³am Marcela. I chyba nie zapomnê do koñca ¿ycia. Zrobi³ na mnie niesamowite wra¿enie. Taki nietypowy punk. we live together Nieuczesane, trochê przyd³ugie czarne w³osy, w uchu kilka kolczyków, punkowa koszulka, d¿insy i trampki. Teraz zapuœci³ jeszcze kozi¹ bródkê.A do tego zabójczy wzrok. G³ównie tym zwróci³ moj¹ uwagê. Kiey go bli¿ej pozna³am, okaza³o siê, ¿e jest równie¿ wspania³ym cz³owiekiem. Wyci¹gn¹³ mnie z kilku g³upich spraw.

- Co mo¿na robiæ ponad dwie godziny w jakiejœ galerii?

-Nie jakiejœ, Alusiu, n

mo¿e oci¹, patrzy³a na zdobi¹ce œcianê wyrazy i duma³a nad ich znaczeniem. Wœlizgiwa³a siê do pomieszczenia noc¹ i wpatrywa³a siê w napis, zupe³nie, jakby samo spojrzenie mia³o nadaæ mu sens. Nie zyskiwa³y go jednak - póki nie skoñczy³a dziewi¹tego roku ¿ycia i nie zaczê³a zdawaæ sobie sprawy z ich wagi.

Historiê tê us³ysza³a od starszego brata, Satsu. Dziœ, siedz¹c w dojo, przypomina³a sobie ch³odny tembr jego g³osu, b³ysk oczu i elega-13 08:46

ja ci dam podstawê, zaraz ciê obsmarujê


~ma³gosia 2005-01-14 11:57

fajny blog zg³oœ siê do konkursu na ...

... www.pomidorek00.blog.onet.pl
~Madzia 2005-01-11 17:13

Twój blog (mo¿e powinnam powiedzieæ welivetogether Pani blog) jest super, ... ncjê ruchów, z jak¹ tu w³aœnie doskonali³ siê w sztuce kenjutsu. Pamiêta³a, jak otwiera³ rozsud³y na zapisane przed chwil¹ znaki. Ostatni poblask œwiat³a znikn¹³ za horyzontem. Poczu³a rêkê na ramieniu i obróci³a siê gwa³tia 2005-01-10 16:14

hihihihihihihihiihihih (alesz ten mój komentarz ambitny ;) )


~dark_angel_ona_ 2005-01-10 19:36

hejka masz naprawde fajnego i œmiesznego blogaska !! :-) ...

... organizuje konkursik a masz naprawde duze szanse !! :-) wiecej szczegó³ów na www.dollziczki.blog.onet.pl
~Vena13 2005-01-10 19:45

wejdz na bloczek asprili ...

... www.asprilia.blog.on ownie, by³y tam jednak tylko cienie.
- Córko?
Odwróci³a siê znowu - w drzwiach mikes apartment dojo sta³ jej ojciec, ramiê w ramiê z nauczycielem. Sensei podszed³ i podniós³ papier. Ca³a trójka nie wyrzek³a ani s³owa, gdy c wane œciany, by wiatr wtargn¹³ do pomieszczenia, i jak podmuchy ³askota³y j¹ pod kimonem, chichota³a wiêc, patrz¹c, zy.
- Hañba! - krzykn¹³ ojciec przez œciœniête gard³o. Matka próbowa³a zas³oniæ jej oczy, dziewczynka odsunê³a jednak opiekuñcz¹ doñ. gang bang squad Widzia³a, jak cia³o Satsu wygina siê jeszcze, dr¿¹c na pod³odze, i jak opuszczaj¹ je resztki ¿ycia.
Odziany na szaro samuraj obrzuci³ spojrzeniem jej ojca i opuœci³ skrwawione tetsubo. Zmru¿y³ oczy i warkn¹³:
- Masz coœ do powiedzenia, starcze?
Ojciec milcza³. Matka milcza³a. Patrzyli.
- Togashi Satsu nie ¿yje! - krzykn¹³ samuraj. - mike in brazil Sprawa zakoñczona. Roszczenia jego ¿ony s¹ fa³szywe. K³amie, podobnie jak Skorpion, który pierwszy rozpuszcza³ te plotki. - Krab uœmiechn¹³ siê - Czy ktoœ jeszcze chce podwa¿aæ moje s³owa?
Dwór rodziny Bayushi milcza³. Czeka³a, a¿ wyst¹pi z niego samuraj, by broniæ honoru ¿ony jej brata, Skorpiony pozosta³y jednak nieporuszone.
Wsta³a wiêc, strz¹saj¹c d³onie matki, która boysfirsttime próbowa³a j¹ z³ap jak brat walczy na miecze z powietrzem. Jego prosty, s³odki œmiech dŸwiêcza³ wœród otaczaj¹cych dom górskich szczytów, a oni sami wygl¹dali z dojo i patrzyli, jak ca³y Rokugan rozci¹ga siê u ich stóp.
Kocha³a brata. I doskonale pamiêta³a historie, które opowiada³ jej, gdy by³a jeszcze tak ma³a, ¿e musia³ podnosiæ j¹ sobie na kolana.
- To by³o dawno temu, siostrzyczko - zaczyna³ - boys first time w czasach, gdy œwiat by³ jeszcze m³ody.
- Nawet góry? - pyta³a
- Tak, nawet góry. By³y m³ode, ni

ceniaæ w³asnej pracy.
4.Opowiadanie wyœwietlane jest na liœcie rankingowej shemale dopiero po uzyskaniu 10 g³osów.
5.Autor mo¿e pojawiæ siê w rankingu wed³ug œrednich ocen dopiero po opublikowaniu 10 prac i uzyskaniu 50 g³osów.
6.Ustawienie dostêpu do opowiadania tylko dla autora wyklucza tytu³ z rankingu.
7.Czerwony kolor t³a numeru opowiadania oznacza, ¿e tytu³ zosta³ nagrodzony i nie bierze udzia³u w nastêpnych konkur hodzi³o mu do g³owy. Otworzy³ drzwi i

zobaczy³ wœciek³¹ siostrê.
- Czemu siê zamykasz??? I to